synonim notoryczny

odm. notoryczny, nienotoryczna, nienotoryczną, nienotoryczne, nienotorycznego, nienotorycznej, nienotorycznemu, nienotoryczni, nienotorycznie, nienotoryczny, nienotorycznych, nienotorycznym, nienotorycznymi, notoryczna, notoryczną, notoryczne, notorycznego, notorycznej, notorycznemu, notoryczni, notorycznie, notorycznych, notorycznym, notorycznymi