synonim okazjonalny

odm. okazjonalny, nieokazjonalna, nieokazjonalną, nieokazjonalne, nieokazjonalnego, nieokazjonalnej, nieokazjonalnemu, nieokazjonalni, nieokazjonalnie, nieokazjonalny, nieokazjonalnych, nieokazjonalnym, nieokazjonalnymi, okazjonalna, okazjonalną, okazjonalne, okazjonalnego, okazjonalnej, okazjonalnemu, okazjonalni, okazjonalnie, okazjonalnych, okazjonalnym, okazjonalnymi