synonim pleonastyczny

odm. pleonastyczny, niepleonastyczna, niepleonastyczną, niepleonastyczne, niepleonastycznego, niepleonastycznej, niepleonastycznemu, niepleonastyczni, niepleonastyczny, niepleonastycznych, niepleonastycznym, niepleonastycznymi, pleonastyczna, pleonastyczną, pleonastyczne, pleonastycznego, pleonastycznej, pleonastycznemu, pleonastyczni, pleonastycznych, pleonastycznym, pleonastycznymi