synonim usypisko

odm. usypisko, usypisk, usypiska, usypiskach, usypiskami, usypiskiem, usypiskom, usypisku, usypisku