synonim bezkresny

odm. bezkresny, bezkresna, bezkresną, bezkresne, bezkresnego, bezkresnej, bezkresnemu, bezkresnych, bezkresnym, bezkresnymi, bezkreśni, bezkreśnie, niebezkresna, niebezkresną, niebezkresne, niebezkresnego, niebezkresnej, niebezkresnemu, niebezkresny, niebezkresnych, niebezkresnym, niebezkresnymi, niebezkreśni, niebezkreśnie