synonim bliski

odm. bliski, bliscy, bliskich, bliskie, bliskiego, bliskiemu, bliskim, bliskimi