synonim boski

odm. boski, boscy, boskich, boskie, boskiego, boskiemu, boskim, boskimi