synonim rozkoszny

odm. rozkoszny, nierozkoszna, nierozkoszną, nierozkoszne, nierozkosznego, nierozkosznej, nierozkosznemu, nierozkoszni, nierozkosznie, nierozkoszny, nierozkosznych, nierozkosznym, nierozkosznymi, rozkoszna, rozkoszną, rozkoszne, rozkosznego, rozkosznej, rozkosznemu, rozkoszni, rozkosznie, rozkosznych, rozkosznym, rozkosznymi