synonim konstytutywny

odm. konstytutywny, konstytutywna, konstytutywną, konstytutywne, konstytutywnego, konstytutywnej, konstytutywnemu, konstytutywni, konstytutywnych, konstytutywnym, konstytutywnymi, niekonstytutywna, niekonstytutywną, niekonstytutywne, niekonstytutywnego, niekonstytutywnej, niekonstytutywnemu, niekonstytutywni, niekonstytutywny, niekonstytutywnych, niekonstytutywnym, niekonstytutywnymi