synonim kardynalny

odm. kardynalny, kardynalna, kardynalną, kardynalne, kardynalnego, kardynalnej, kardynalnemu, kardynalni, kardynalnie, kardynalnych, kardynalnym, kardynalnymi, niekardynalna, niekardynalną, niekardynalne, niekardynalnego, niekardynalnej, niekardynalnemu, niekardynalni, niekardynalnie, niekardynalny, niekardynalnych, niekardynalnym, niekardynalnymi