synonim subtelny

odm. subtelny, niesubtelna, niesubtelną, niesubtelne, niesubtelnego, niesubtelnej, niesubtelnemu, niesubtelni, niesubtelnie, niesubtelny, niesubtelnych, niesubtelnym, niesubtelnymi, subtelna, subtelną, subtelne, subtelnego, subtelnej, subtelnemu, subtelni, subtelnie, subtelnych, subtelnym, subtelnymi