synonim bagatelny

odm. bagatelny, bagatelna, bagatelną, bagatelne, bagatelnego, bagatelnej, bagatelnemu, bagatelni, bagatelnie, bagatelnych, bagatelnym, bagatelnymi, niebagatelna, niebagatelną, niebagatelne, niebagatelnego, niebagatelnej, niebagatelnemu, niebagatelni, niebagatelnie, niebagatelny, niebagatelnych, niebagatelnym, niebagatelnymi